værd at vide

Salg og levering / Sales and delivery

FTP server


For at sikre, at alt materiale som indsættes på FTP-Serveren bliver behandlet

 • fortroligt
 • sikkert
 • hurtigt
– ønsker vi, at det ilægges den enkelte ServicePartner’s post kasse. Er du ny bruger? Kontakt din ServicePartner for oplysning af User og Password:
Peter Thisted
pt@clemens.dk
Direkte: +45 6122 5970 Mette Holmgaard
mh@clemens.dk
Direkte: +45 2142 2607 English: To ensure that all material uploaded to the FTP server is processed
 • in confidence
 • securely
 • quickly
it should be uploaded to each Service Partner’s mailbox. Are you a new user? Please contact your ServicePartner for a user name and password: Peter Thisted
pt@clemens.dk
Direkte: +45 6122 5970
Mette Holmgaard
mh@clemens.dk
Direkte: +45 2142 2607
Kvalitet / Quality


Vi producere jævnfør Fogra Iso standard & references, dermed sikrer vi ensartethed og fleksibilitet ifh til maskinvalg og genoptryk samt color lighed til vores prøvetryk.
Vi anvender Agfa Sublima rasterteknologi
Sublima rasterteknologi har taget det bedste fra AM- og FM-raster.
I mellemtonerne bruger Sublima AM raster, og det giver en helt klar og præcis gengivelse. Til lys- og skyggeområder anvendes FM rasterets udjævningsteknologi. Dette resulterer i en fin gengivelse af subtile nuancer og skyggedetaljer. Den avancerede teknologi, der bestemmer det eksakte overgangspunkt mellem AM og FM raster, gør overgangen helt gnidningsfri. Sublima raster er en kombination af stokastisk og traditionelt raster i hvad der svarer til 100 linier. Resultatet er en hidtil uset trykkvalitet med billeder i fotorealistisk kvalitet. Eksempelvis er:
100 linier på Coated Mat & Silk helt almindelig hos os
70 linier på WF offset helt almindeligt hos os. Kontakt din ServicePartner hos Clemenstrykkeriet for vejledning til downloade følgende:

 • Farveprofiler til dine billeder.
 • Export preset til InDesign CS2 eller CS3, så du helt enkelt kan lave dine PDF-filer korrekt til tryk.
 • Joboption til din distiller, hvis du bruger Acrobat Distiller til at lave dine PDF-filer efter.
English We work according to the Fogra ISO standard and references to ensure uniformity and flexibility in machine selection and reprint as well as test print colour similarity.
We use Agfa Sublima raster technology
Sublima raster technology has taken the best from AM and FM rasters.
Sublima uses AM rasters in the mid-tones which gives very clear and precise reproduction. The FM raster’s equalising technology is used in the light and shadow areas. This results in excellent reproduction of subtle nuances and shadow detail. The advanced technology governing exact transition points between AM and FM rasters makes transitions completely seamless. Sublima rasters are a combination of stochastic and traditional rasters equivalent to 100 lines. The result is a hitherto unprecedented print quality in photo-realistic quality.
For example:
100 lines on Coated Mat & Silk as standard
70 lines on WF offset as standard.
Contact your ServicePartner at Clemenstrykkeriet for advice on how to download the following:
 • Colour profiles for your images.
 • Export preset for InDesign CS2 or CS3 to enable you to prepare your PDF files correctly for printing.
 • Job option for Distiller if you use Acrobat Distiller for your PDF files.
Levering DS og COOP / Delivery DS and COOP


Dansk Supermarked og COOP har blåstemplet Clemenstrykkeriets webbaserede løsning for håndtering af informationer på palle- og pakkelabel til deres modtagelse og lagersystem.
Hver eneste leverede EUR-palle til Dansk Supermarked og COOP vil i fremtiden vil være fuldstændig unik og have alle nødvendige informationer fordelt i 3 stregkoder, uanset om bøgerne/tryksagen pakkes i colli eller enkeltvis løst på palle:

 • Titel
 • Forlag
 • Oplag
 • GTIN EAN Nummer
 • ISBN
 • Forlags kode
 • COOP / D. S. ordre nr.
 • Unikt SSCC løbenummer på hver EUR-palle, (må aldrig være/blive 2 ens SSCC numre i deres system).

Clemenstrykkeriet vil håndtere alle kravspecifikationer som Dansk Supermarked og COOP ønsker til deres modtagelse og lagersystem fra forlag og andre tryksags leverandører som en naturlig del af et godt samarbejde. Vore kunder behøver derfor ikke bekymre sig om deres levering går godt. English Dansk Supermarked and COOP have given their seal of approval to Clemenstrykkeriet’s web-based solution for the handling of information on pallet and packaging labels for their delivery and warehousing systems.
In future, each and every EUR pallet supplied to Dansk Supermarked and COOP will be unique and have all the required information contained in three barcodes, irrespective of whether the books/printed matter is packed in parcels or individually on a pallet:
 • Title
 • Publisher
 • Edition
 • GTIN EAN number
 • ISBN
 • Publisher code
 • COOP/DS order no.
 • Unique SSCC serial number on each EUR pallet (two SSCC numbers in their system can never be the same)
Clemenstrykkeriet will handle all requirement specifications that Dansk Supermarked and COOP may have for their delivery and warehousing systems from publishers and other suppliers of printed matter as an integral part of a solid working partnership. Our customers need never worry about their deliveries.
Salgs- og leveringbetingelser / Terms and Conditions


Download vores salgs- og leveringsbetingelser Download our Terms and Conditions

Firmapolitik / Company

Vores miljøpolitik / Our environmental policy


Clemenstrykkeriet lægger vægt på at være en miljøbevidst virksomhed som nu og i fremtiden gennem det daglige arbejde i strategisk planlægning, vil arbejde målbevidst mod en bæredygtig udvikling, der tager hensyn til miljøet og naturens ressourcer.
Enhver overvejelse og handling i Clemenstrykkeriet tager sit udgangspunkt i en levende og aktiv indsats for miljøet.
Miljømålsætninger:

 • Clemenstrykkeriet vil tilbyde FSC mærkede produkter til sine kunder i 2008
 • Clemenstrykkeriet vil minimere papirspild i produktionen.
 • Clemenstrykkeriet vil løbende foretage vurderinger af hjælpemidler og hjælpestoffer for at erstatte dem med produkter, som bedst muligt skåner miljøet, med udgangspunkt i en høj kvalitetssikring.
 • Clemenstrykkeriet vil foretage affaldssortering, således at affald bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig og acceptabel måde.
 • Clemenstrykkeriet vil som et minimum følge den gældende lovgivning på miljøområdet.
English: Clemenstrykkeriet prioritises being an environmentally friendly company and ensures that its day-to-day strategic planning now and in the future works towards sustainable development that takes the environment and the planet’s natural resources into account.
All considerations and actions by Clemenstrykkeriet are based on continuous, active efforts to protect the environment.
Environmental goals
 • Clemenstrykkeriet will offer FSC-certified products to its customers from 2008.
 • Clemenstrykkeriet will minimise the waste of paper in its production.
 • Clemenstrykkeriet will continuously assess its resources, tools and materials and replace them with products that best protect the environment while still providing on premium quality.
 • Clemenstrykkeriet will sort its waste to ensure that waste is disposed of in an environmentally responsible and acceptable way.
 • Clemenstrykkeriet will at a minimum follow applicable legislation in the area of the environment.
Klimaneutral / Climate neutral


Clemenstrykkeriet er certificeret til at udarbejde klimaberegninger i henhold til ISO 14064-1 samt den internationale The Green House Gas Protocol (GHG Protocol).
Vi tilbyder at udføre en komplet klimaberegning af en tryksag, fra produktion af råvarer til levering hos kunden. Ved af købe CO2-kreditter, støttes klimaprojekter, som resulterer i en tilsvarende reduktion i udledningen af drivhusgasser. Certificeringskode Clemenstrykkeriet A/S
Cert.nr. 0017/DK Download certifikat English Clemenstrykkeriet is certified to produce climate calculations according to ISO 14064-1 and the international Green House Gas Protocol (GHG Protocol).
We offer our customers a complete climate calculation of their printed materials – from production of raw materials to delivery to the customer. Buying CO2 credits supports climate projects which results in a corresponding reduction of the emission of greenhouse gases. Clemenstrykkeriet A/S Certification Code
Cert. no. 0017/DK
Download certificate CO2-neutral printed matter
CLIMATE-NEUTRALISED
Cert. no. 0017/DK
FSC Certificering / FSC Certification


Clemenstrykkeriet fik en succesfuld ”Forest Stewardship Council®”-sporbarhedscertificering. Vi kan hermed levere FSC-logo-mærkede bøger og tryksager. Licenskode: FSC-C122712 FSC står for:
Forest Stewardship Council®
FSC-mærket er en garanti for træ og papir, du kan købe med god samvittighed.
I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.
FSC er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra bl.a. WWF, Greenpeace og Nepenthes.
Al FSC-certificering foregår gennem uafhængig 3.-partskonsulent, der er godkendt af FSC. Download certifikat English Was awarded the Forest Stewardship Council® traceability certification.
Clemenstrykkeriet is thereby entitled to supply books and printed matter carrying the FSC logo.
Licence Code: FSC-C122712
FSC stands for
Forest Stewardship Council®
FSC
The FSC certification is a guarantee that you are purchasing wood and paper with a clean conscience.
In an FSC forest, no more trees are felled than the forest is able to regenerate.
FSC is also a guarantee that animals and plant life are protected and that the people working in the forest are ensured training, safety equipment and a decent salary.
FSC is the only global certification scheme that has wide backing by the World Wildlife Fund, Greenpeace and Nepenthes.

All FSC certification is completed by an independent third party consultant approved by the FSC. Download Certificate
CSR


Clemenstrykkeriet sikrer, at den ikke udgør en barriere mod, men derimod aktivt bidrager til en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Og vi tilslutter os den princip-baserede tilgang til CSR udtrykt ved FN’s Global Compact
CSR-erklæring oktober 2013:

 • Vi skal overholde og forbedre sociale og miljømæssige forhold.
 • Vi skal overholde vores løfter, være ærlige og troværdige. Vi skal kunne stå inde for vores produkter.
 • Vi følger løbende udviklingen og deltager i møder, organisationer og samarbejder med myndighederne.
 • Vi arbejder systematisk og konstant på miljø- og klimaledelse.
 • Vi stiller løbende krav til alle vores underleverandører – fra ’vugge til grav’-princippet.
 • Vi deltager aktivt i miljøarbejdet i samarbejde med produktion, fremstilling, videre forarbejdning etc.
 • Vi arbejder konstant på at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø såvel internt som hos vores leverandører.
 • Vi udvikler nye produkter, ydelser og produktionsmuligheder, der indeholder en optimering af både sociokulturelle og miljømæssige dimensioner.

Du kan læse mere om FN’s Global Compact hos www.da.wikipedia English Clemenstrykkeriet ensures that it does not constitute a barrier against, but, on the contrary, actively contributes to socially, environmentally and economically sustainable development. We have also signed up for the principle-based approach to CSR expressed in the UN’s Global Compact.
 • We must comply with and improve social and environmental conditions.
 • We must keep our promises, be honest and credible. We have to be able to vouch for our products.
 • We continuously follow developments and participate in conferences, organisations and cooperate with the authorities.
 • We work systematically and continuously on environment and climate management.
 • We make on-going requirements of all our subcontractors – the ‘from-cradle-to-grave’ principle.
 • We participate actively in environmental work in partnership with our production divisions etc.
 • We work constantly to enhance employee conditions and the working environment both internally and with our subcontractors.
 • We develop new products, services and production options that optimise both socio-cultural and environmental dimensions.
Find out more about the UN’s Global Compact at www.CSR declaration, October 2013w.da.wikipedia
Code og Conduct


Clemenstrykkeriet blev i 2008 auditeret af repræsentanter for Disney med henblik på, at sikre vores overholdelse af "Code of Conduct". I Clemenstrykkeriet forpligter vi os derfor helt og holdent til Disney Code og Conduct og vi vil nedenfor i udpluk vise væsentlige synspunkter: • at tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden;
• at udvise en etisk og ansvarlig adfærd ved udførelsen af vores arbejde;
• at støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder; samt
• at tage hensyn til miljøet. Vi forventer, at de leverandører, som vi samarbejder med ved fremstillingen af vores produkter, deler de samme værdier. Grundprincipper
Selskabet og vores leverandører skal overholde alle gældende love og forskrifter; herunder fremstilling, prisfastsættelse, salg og distribution af vores produkter.
Samtlige henvisninger til "gældende love og forskrifter" i denne Code of Conduct omfatter lokale og nationale love, regler, direktiver og forskrifter samt gældende traktater. Vores repræsentanter har uhindret adgang til deres ejendom og til alt relevant materiale, med eller uden forudgående varsel. Børnearbejde
Vi er af den overbevisning, at børns grundlæggende menneskerettigheder skal beskyttes. Vi og vores leverandører forpligter sig til ikke at anvende børnearbejde.
* Der henvises til EU Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994, afsnit I, artikel 1 og 4. Retten til frit valg af beskæftigelse
Selskabet og vores leverandører forpligter sig til ikke at anvende tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde. English Code of conduct In 2008, Clemenstrykkeriet was audited by representatives of Disney in order to ensure compliance with their Code of Conduct.
At Clemenstrykkeriet, we undertake to comply entirely with the Disney Code of Conduct. The main points contained in the Code of Conduct are listed below:

 • to strive for the highest level of quality across the company
 • to conduct ourselves ethically and responsibly in our work
 • to support, respect and protect all the rights of the individual and
 • to protect the environment
We expect the suppliers with whom we work in the production of our offering to share the same values. Basic principles
The company and our suppliers must comply with all applicable laws and regulations, including those pertaining to production, pricing, sale and distribution of our products.
All references to ‘applicable laws and regulations’ in this Code of Conduct include local and national legislation, regulations, directives and orders as well as applicable treaties. Our representatives have unrestricted access to their property and to all relevant materials, with and without advance notice. Child labour
We believe that the basic rights of the child should be protected. The company and our suppliers undertake not to use child labour.

*Reference is made to European Commission Directive 94/33/EC of 22 June 1994, Section I, Articles 1 and 4. The right to free choice of employment
The company and our suppliers undertake not to use forced labour or involuntary labour.
Force and harassment
The company and our suppliers undertake to treat every employee with respect and not to use corporal punishment, threats of violence or other forms of physical, sexual, psychological or verbal harassment or abuse.
Non-discrimination
The company and our suppliers undertake not to discriminate in recruitment and employment, including as regards salary, benefits, promotion, sanctions, termination or retirement, or for reasons of race, religion, age, nationality, social background or ethnic origin, sexual orientation, gender, political opinion or disability.
Freedom of association
The company and our suppliers undertake to respect employee rights to freedom of association and their right to organise and to collective bargaining in a lawful and peaceful manner, without imposing penalties or sanctions on them.
Working environment and safety
The company and our suppliers undertake to ensure that employees have a healthy and safe working environment that meets all applicable laws and regulations and to prevent accidents and occupational diseases and, as a minimum, provide access to clean drinking water and adequate sanitation, fire protection and adequate lighting and ventilation.

"Vi skal overholde vores løfter, være ærlige og troværdige. Vi skal kunne stå inde for vores produkter".

Find vej

Ølandsvej 18

DK - 8800 Viborg

contact@clemens.dk

Tlf.: 87 41 16 11